Beleidsplan 2019-2022

JOHANNA DIEPEVEEN-SPEEKENBRINK STICHTING

Wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek van verpleging door verpleegkundigen en de opleiding daartoe kan op velerlei wijze bevorderd worden, door onderzoek- en onderwijsprojecten te financieren, universitaire leerstoelen te stichten, bij te dragen in de studiekosten van studenten, promovendi enz.

De Stichting beschikt nog over te weinig financiële middelen om langs vele wegen haar doel te bereiken. Daarom dient de Stichting zich vooralsnog te beperken tot één daarvan: het beschikbaar stellen van twee jaarlijkse geldprijzen aan door jury`s geselecteerde studenten van de Universiteit Utrecht en van de Hogeschool Utrecht. De ene, Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs, is bestemd voor een wetenschappelijke prestatie, de andere, Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award, voor een praktijkgerichte studie. De resultaten moeten in scriptie of publicatie zijn neergelegd. Hiermee wordt beoogd de studenten te stimuleren om in hun verdere loopbaan ruimte voor onderzoek te scheppen en op het terrein van onderzoek actief te blijven.

De docenten van de verplegingswetenschappelijke en verpleegkundige opleidingen van de Universiteit Utrecht en van de Hogeschool Utrecht worden jaarlijks opgeroepen om hun in onderzoeksopzicht beste studenten voor de prijzen voor te dragen.

Het Stichtingsbestuur draagt zorg voor een adequaat samengestelde jury voor elk van de twee prijzen.

Hoewel substantiële groei van het vermogen van de Stichting – gezien haar doelstelling en de slechts beperkt beschikbare publieke middelen voor verplegingswetenschap – zeer gewenst is, wordt op grond van ervaringen tot nu toe vooralsnog niet gerekend op grote schenkingen, legaten of sponsoring. De nog jonge verplegingswetenschap spreekt daartoe kennelijk nog niet genoeg tot de verbeelding.

Om het Stichtingsvermogen op peil te houden wordt jaarlijks bij de toezending van het Jaarverslag aan geïnteresseerde personen en organisaties om een donatie gevraagd.

Nieuwe mogelijkheden voor aanvullende fondswerving worden geëxploreerd in overleg met een professionele fondsenwerver. Vooraf dient goed onderzocht te worden of er groeiende behoefte is aan financiering van verplegingswetenschappelijk onderzoek en gerelateerde activiteiten. Een mogelijke strategie is om hierin samen te werken met andere fondsen die de doelstelling van de Stichting kunnen steunen. Via een stappenplan zal dit uitgewerkt worden in de komende beleidsperiode.

Het beheer van het Stichtingsvermogen zal defensief zijn. De uit te reiken prijzen en de geringe Stichtingskosten mogen het vermogen niet blijvend aantasten.

Het beloningsbeleid van de Stichting houdt in dat bestuursleden zijn aangesteld als onbetaalde vrijwilligers. Eventuele reis- en onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Utrecht, 01-04-2019